පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
පස්සර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

නමුණුකුල කදු පාමුල සීත මිහිදුම් සළු පොරවාගෙන සිටින පස්සර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පල්ලේගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට පිවිසෙන ඔබ සැම පිළිගනිමු
පස්සර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

නමුණුකුල කදු පාමුල සීත මිහිදුම් සළු පොරවාගෙන සිටින පස්සර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පල්ලේගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට පිවිසෙන ඔබ සැම පිළිගනිමු

පස්සර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

නමුණුකුල කදු පාමුල සීත මිහිදුම් සළු පොරවාගෙන සිටින පස්සර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පස්සර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට පිවිසෙන ඔබ සැම පිළිගනිමු බැතිසිතින්.

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සදහා රු. 500.00 - 1000.00

 

නර්තන ඇදුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ඇදුමක් සදහා රු. 50.00 - 100.00

 

නැවුම් පුවත්