පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
බදුල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ අලංකාර වූ කදු පංතියකින් වට වූ ඌව පළාතේ අගනුවර වන බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බදුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ බදුල්ල සංස්කෘතික...
බදුල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ අලංකාර වූ කදු පංතියකින් වට වූ ඌව පළාතේ අගනුවර වන බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බදුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ බදුල්ල සංස්කෘතික...

බදුල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ අලංකාර වූ කදු පංතියකින් වට වූ ඌව පළාතේ අගනුවර වන බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බදුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ බදුල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි, බදුල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට පිවිසි ඔබ "සාදරයෙන් පිළිගනිමු"

අපගේ සේවාවන්

තාලම් නැටුම් කණ්ඩායම

This page is under construction

 

වෙස් නැටුම් කණ්ඩායම

This page is under construction

 

උඩරට ශාස්ත්‍රීය (ගැහැණු)

This page is under construction

 

ලී කෙලි නර්තන කණ්ඩායම

This page is under construction

 

පත්තේරු නර්තන කණ්ඩායම

This page is under construction

 

සළුපාලි නර්තන කණ්ඩායම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්