පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය විශේෂ වැඩසටහන්

  • ලේ දන්දීම
  • ළමා දිනය
  • උපහාර උළෙලවල්
  • වැඩිහිටි සත්කාරක වැඩ සටහන්
  • විවිධ වැඩමුළු හා දේශන
  • මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී වැඩසටහන
  • පෙර පාසල්
  • අත්කම් ප්‍රදර්ශන
  • ශ්‍රමදාන
  • සිගිති පොළ
 

නැවුම් පුවත්


මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කර වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීමට පෙර මහා...