පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

kkProgrammes

ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වැඩසටහන්

 • ආයුර්වේද සායන
 • අක්ෂි සායන

(සා.යු - වැඩසටහන් සිදුවන කාල වකවානු සංවිධානය වන දිනයට මාසයකට පෙරාතුව වෙබ් බිහිදොරෙන් සහ දැන්වීම් මගින් දැනුම් දෙනු ලබන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.)

 

ප්‍රාදේශීය විශේෂ වැඩසටහන්

 • ලේ දන්දීම
 • පෝෂණ වැඩමුළුව
 • විශේෂ දින සැමරුම්
 • ළමා දිනය
 • උපහාර උළෙලවල්
 • මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී වැඩසටහන්
 • වැඩිහිටි සත්කාරක වැඩ සටහන්
 • විවිධ වැඩමුළු හා දේශන
 • රාත්‍රී කදවුරු
 • රුක් රෝපණ
 • ශ්‍රමදාන
 • ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම්
 • විශ්‍රාමික සුහද හමුව
 • අත්කම් ප්‍රදර්ශන

(සා.යු - වැඩසටහන් සිදුවන කාල වකවානු සංවිධානය වන දිනයට මාසයකට පෙරාතුව වෙබ් බිහිදොරෙන් සහ දැන්වීම් මගින් දැනුම් දෙනු ලබන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.)

 

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන්

 • ශීල ව්‍යාපාර
 • භාවනා
 • ධර්ම දේශනා
 • පිරිත්
 • දන්සැල්
 • වෙසක් කූඩු තරග
 • භක්ති ගීත වැඩසටහන්
 • කවි බන
 • ආශිර්වාද පූජා
 • පෙරහැර
 • බෝධි පූජා

(සා.යු - වැඩසටහන් සිදුවන කාල වකවානු සංවිධානය වන දිනයට මාසයකට පෙරාතුව වෙබ් බිහිදොරෙන් සහ දැන්වීම් මගින් දැනුම් දෙනු ලබන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.)

 

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

 • ජනකවි වැඩසටහන
 • සාහිත්‍ය උළෙල
 • සංස්කෘතික සංදර්ශන
 • කිරි ඉතිරීම් මංගල්‍යය
 • අළුත් අවුරුදු උත්සවය
 • පැදුරු සාදය
 • විවිධ රාජ්‍ය සංස්කෘතික උත්සව හා කලා උත්සවය
 • සංස්කෘතික පෙරහැර
 • ප්‍රතිභා තරග ගීත රසවින්දනය
 • ශාන්තිකර්ම පැවැත්වීම
 • සංස්කෘතික සැදෑ

(සා.යු - වැඩසටහන් සිදුවන කාල වකවානු සංවිධානය වන දිනයට මාසයකට පෙරාතුව වෙබ් බිහිදොරෙන් සහ දැන්වීම් මගින් දැනුම් දෙනු ලබන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.)

 නැවුම් පුවත්