පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන වැඩසටහන්

  • සිත් පහන් වේවා වැඩසටහන
  • දෙමාපිය වන්දනා වැඩසටහන
  • පිපෙන කුසුම් පෙර පාසලේ විවිධ ප්‍රසංගය
  • අවුරුදු චාරිත්‍ර සමගින් අවුරුදු උත්සවය
  • සබරගමු මල් පදය නර්ථනය
  • කියවීමේ මාසය වෙනුවෙන් සාහිත්‍ය විචාරාත්මක වැඩසටහන
 

නැවුම් පුවත්