පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

  • සාහිත්‍ය උළෙල
  • සංස්කෘතික සන්දර්ශන
  • කිරි ඉතිරිම් මංගල්‍යය
  • අවුරුදු උත්සව නාට්‍ය හා වීදිනාට්‍ය සන්දර්ශන
  • පැදුරු සාදය
  • විවිධ රාජ්‍ය සංස්කෘතික උත්සව සහ කලාඋත්සවය
  • සංස්කෘතික පෙරහැර
  • ප්‍රතිභා තරග ගීත රසවින්දන
  • සංස්කෘතික සැඳෑව
 

නැවුම් පුවත්