පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

Special Divisional Programmes

 • ලේදන්දීම
 • පෝෂණ වැඩමුළුව
 • විශේෂ දින සැමරුම් (ගුරුදින)
 • ගුරුදින සැමරුම්
 • ළමාදිනය
 • උපහාර උළෙලවල්
 • මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධි වැඩසටහන්
 • වැඩිහිටි සත්කාරක වැඩසටහන
 • විවිධ වැඩමුළු හා දේශන
 • ජනසහන සේවා වැඩසටහන
 • මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධි වැඩසටහන
 • පෙර පාසල්
 • රාත්‍රී කඳවුරු
 • අත්කම් ප්‍රදර්ශන
 • රුක් රෝපණ
 • ශ්‍රමදාන
 • ශිල්ප සම්මාදම
 • සිගිති පොල
 • විශ්‍රාමික සුහදහමුව
 • ලොතරැයි දිනුම් ඇදිම
 • ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන
 

Latest News