පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

Divisional Religious Programmes (Vesak and Poson Festivals)

  • භාවනා
  • ශිල ව්‍යාපාර
  • ධර්ම දේශනා
  • පිරිත්
  • දන්සැල්
  • වෙසක් කුඩු තරඟ
  • භක්ති ගීත වැඩසටහන්
  • කවිබණ
  • පිණ්ඩපාත වැඩසටහන
  • බෝධිපූජා වැඩසටහන
 

Latest News