පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

Divisional Cultural Programmes

  • ජනකවි වැඩසටහන
  • සංස්කෘතික සන්දර්ශන
  • අවුරුදු උත්සව නාට්‍ය හා වීදිනාට්‍ය සන්දර්ශන
  • පැදුරු සාදය
  • සංස්කෘතික පෙරහැර
  • ප්‍රතිභා තරග ගීත රසවින්දන
  • ශාන්තිකර්ම පැවැත්විම
  • කෝලම්, සොකරි, ගැමිනාට්‍ය
  • අස්වැන්න කලා මංගල්‍යය
  • සංස්කෘතික සැඳෑව
 

Latest News