පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

 • ජන කවි වැඩසටහන
 • සාහිත්‍ය උළෙල
 • සංස්කෘතික සන්දර්ශන
 • කිරි ඉතිරිම් මංගල්‍යය
 • අවුරුදු උත්සව නාට්‍ය හා වීදි නාට්‍ය සන්දර්ශන
 • පැදුරු සාදය
 • විවිධ රාජ්‍ය සංස්කෘතික උත්සව සහ කලා උත්සවය
 • සංස්කෘතික පෙරහැර
 • ප්‍රතිභා තරග ගීත රස වින්දන වැඩසටහන
 • ශාන්ති කර්ම පැවැත්වීම
 • සංස්කෘතික සැදෑව
 

නැවුම් පුවත්