පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප‍්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

  • සංස්කෘතික සංදර්ශනය
  • අවුරුදු උත්සව නාට්‍ය හා වීදි නාට්‍ය සන්දර්ශනය
  • පැදුරු සාදය
  • ප‍්‍රතිභා තරඟ ගීත රස වින්දනය
  • ශාන්ති කර්ම පැවැත්වීම
  • සංස්කෘතික සැඳෑව
 

නැවුම් පුවත්