පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • පෙර පාසල්
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • දෙමළ භාෂාව
  • නාට්‍ය හා රංග කලාව
  • ඉංග‍්‍රීසි භාෂාව
  • චිත‍්‍ර හා මූර්ති
  • බෙර වාදනය
නම උඩරට නර්තනය
දෙමළ ඉංග‍්‍රීසි නව නිර්මාණ බෙර නාට්‍ය/සංගීත
පාඨමාලා වර්ගය
පාඨමාලා කාල සීමාව අවු. 01
සුදුසුකම්
අන්තර්ගතය විෂය නිර්දේශයකට අනුව
ඉගැන්වීම් කටයුතු කරනු ලබයි
පාඨමාලා ගාස්තු ලියාපදිංචි ගාස්තු රු. 200.00
 

නැවුම් පුවත්