පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

එම්. දිලූක් ශ‍්‍රියානි
මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථානභාර නිළධාරිනී,
රිදීමාලියද්ද සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
10 කණුව, යෝධාන, රිදීමාලියද්ද.
දුරකථන අංකය - +94 77 5652945

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්