පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

රිදීමාලියද්ද සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ ඓතිහාසික ඌව වෙල්ලස්ස, බදුල්ල දිස්ත‍්‍රික්යේ රිදීමාලියද්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති රිදීමාලියද්ද සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්