පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන් (වෙසක් හා පොසොන් උත්සව)

  • ශීල ව්‍යාපාර
  • ධර්ම දේශනා
  • දන්සැල්
  • ආශිර්වාද පූජා
  • පෙරහැර
  • තොරණ
  • බෝධි පූජා
 

නැවුම් පුවත්