පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

වෙනත් වැඩසටහන්

  • සමාධි වැඩිහිටි සංවිධානය - බොදු බැති ගී ප්‍රසංගය
  • බෝසත් පෙර පාසලේ විවිධ ප්‍රසංගය
  • අවුරුදු 50 ට වැඩි මවිවරුන්ගේ බැති ගී ප්‍රසංගය
  • බෝසත් පෙරපාසලේ සිගිති පොල
  • අත්කම් නිර්මාණ ප්‍රදර්ශන පැවැත්වීම
  • ශ්‍රද්ධාංජලී සංගීත සම්භාවනා වැඩසටහන
 

නැවුම් පුවත්