පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන් (වෙසක් හා පොසොන් උත්සව)

  • භාවනා
  • ධර්ම දේශනා
  • පිරිත්
  • දන් සැල්
  • වෙසක් කුඩු තරග
  • භක්ති ගීත වැඩසටහන්
  • පෙරහැර
  • බෝධි පුජා
 

නැවුම් පුවත්