පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

  • සාහිත්‍ය උළෙල
  • සංස්කෘතික සන්දර්ශන
  • කිරි ඉතිරවි‍මේ මංගල්‍යය
  • අවුරුදූ උත්සව නාට්‍ය හා විදි නාටය සන්දර්ශන
  • පැදූරු සාදය
  • විවිධ රාජ්‍ය සංස්කෘතික උත්සව සහ කලා උත්සවය
  • සංස්කෘතික පෙරහැර
  • ප්‍රතිභා තරග ගීත රස වින්දන
  • සංස්කෘතික සැඳැව
 

නැවුම් පුවත්