පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ජාතික වැඩසටහන්

  • ජාතික නිදහස් උත්සවය
  • අලූත් අවුරුදූ උත්සවය / නැගම් යාම / හිසතෙල් ගැමේ උත්සවය
  • සිත් පහන් වේවා - වෙසක් බැති ගී වැඩසටහන
  • ජාතික සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය
  • සෙනෙහස රසවින්දන සායනය ලෝක ළමා දිනය
  • කෙතක වරුණ වැඩසටහන යෞවනෝදය වැඩසටහන
  • සංස්කෘතික කඳවුර ජාතික කිඩා උළෙල මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන ප්‍රදීපාලෝක භාවනා වැඩසටහන
 

නැවුම් පුවත්