පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • කායික හා මානසික වර්ධනය
  • පෙර පාසල්
  • අත්කම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • දෙමළ භාෂාව
  • ඉංග්‍රීසි භාෂාව
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
  • බෙරවාදනය
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය අඟහරුවාදා / බදාදා අවු: 01 සැමට විවෘතයි මුල සිට අ.පො.ස. උ/පෙළ ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 200.00 පමණයි
පහතරට නර්තනය බදාදා / බ්‍රහස්පතින්දා අවු: 01 සැමට විවෘතයි මුල සිට අ.පො.ස සා/පෙළ ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 200.00 පමණයි
ශාස්ත්‍රීය සංගීතය සිකුරාදා / සෙනසුරාදා අවු: 01 සැමට විවෘතයි මුල සිට ඩිප්ලෝමා දක්වා ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 200.00 පමණයි
 

නැවුම් පුවත්