පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • අත්කම්
  • පෙර පාසැල
  • සබරගමු නැටුම්
  • උඩරට නැටුම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • දෙමළ භාෂාව
පාඨමාලා සදුදා අගහරුවාදා බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා සෙනසුරාදා
පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන පෙ.ව 8.30 – 12.00 පෙ.ව 8.30 – 12.00 පෙ.ව 8.30 – 12.00 පෙ.ව 8.30 – 12.00 පෙ.ව 8.30 – 12.00
උඩරට නැටුම් ප.ව 1.00 – 5.00
පෙරදිග සංගීතය පෙ.ව 8.00 – 1.00
අත්කම් නිර්මාණ පෙ.ව 8.30 – 12.30 පෙ.ව 8.30 – 12.30
ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප.ව 12.30 – 4.30
 

නැවුම් පුවත්