පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • දෙමළ භාෂාව
  • ජන නැටුම්
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
  • බෙරවාදනය
පාඨමාලා නම උඩරට නර්තනය චිත්‍ර හා මුර්ති බෙර වාදන නව නිර්මාණ හා ජන නැටුම් දෙමළ භාෂාව
පාඨමාලා වර්ගය
කෙටි කාලීන (සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
සති අන්ත සති අන්ත හා
සන්ද්‍යා
සති අන්ත සති අන්ත සති අන්ත
පාඨමාලා කාල සීමාව වසර 01 වසර 01 වසර 01 වසර 01 වසර 01
පාඨමාලාව හැදැරීම සඳහා
තිබිය යුතු සුදූසුකම්
යහපත් සෞඛ්‍ය තත්වය
අවු: 4ට වැඩිවීම
අවු: 4ට
වැඩිවීම
යහපත් සෞඛ්‍ය තත්වය
අවු: 8ට වැඩිවීම
යහපත් සෞඛ්‍ය තත්වය
අවු: 4ට වැඩිවීම
යහපත් සෞඛ්‍ය තත්වය අවු: 6ට වැඩිවීම
පාඨමාලා අන්තර්ගතය ගොඩ සරඹ, පා සරඹ, වන්නම්, වට්ටම්, ශාස්තී පද
උඩරට සමිප්‍රදායට අයත් අවශේෂ නර්තන අංග
සියළු මාධ්‍ය චිත්‍ර
නිර්මාණය මුර්ති කලාව
බෙර සරඹ, මගුල් සරඹ, හේවිසි,
අවශේෂ බෙර වාදන
සියළු ජන නැටුම් නව
නිර්මාණාත්මක නර්තන
අක්‍ෂර මාලාව, වචන වාක්‍ය සැකසීම, ලිවීම, කථනය
පාඨමාලා ගාස්තුව රු: 100.00 රු: 100.00 රු: 100.00 රු: 100.00 රු: 100.00
 

නැවුම් පුවත්