පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • පෙර පාසල්
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • අත්කම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • පහතරට නැටුම්
  • දෙමළ භාෂාව
  • නාට්‍ය හා රංග කලාව
  • ජන නැටුම්
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා තිබිය යුතුසුදුසුකම් පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය

පාසල් හැරගිය (වැඩිහිටි) පා සරඹ, ගොඩ සරඹ මංගලම්, වන්නම් සහ ශාස්ත්‍රීය කොටස් නොමිලේ
බෙර වාදනයජ්‍යොතිෂය
දෙමළ භාෂාව
අත්කම් පාඨමාලාව
නව නිර්මාණ හා ජන නැටුම් සති අන්ත සෙනසුරාදා දින අවු: 01 පාසල් ළමුන් සඳහා ජන ගී සහ ජන කෙළි ආශ්‍රිත නිර්මාණ නොමිලේ
පහත රට නැටුම් සති අන්ත සෙනසුරාදා දින අවු: 01 පාසල් ළමුන් සඳහා ඉලංගම් සරඹ, ඉරට්ටි, සිංදු වන්නම්, සබ නැටුම්
නාට්‍ය හා රංඟ කලාව සති අන්ත සෙනසුරාදා දින අවු: 01 පාසල් ළමුන් සඳහා නොමිලේ
චිත්‍ර හා මූර්ති සති අන්ත සෙනසුරාදා දින අවු: 01 පාසල් ළමුන් සඳහා නොමිලේ
ජන සංගීතය සති අන්ත සෙනසුරාදා දින අවු: 01 පාසල් ළමුන් සඳහා නොමිලේ
 

නැවුම් පුවත්