පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • බෙරවාදනය
  • ජන නැටුම්
  • නාට්‍ය හා රංග කලාව
  • දෙමළ භාෂාව
  • පෙරදිග සංගීතය
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • පෙර පාසල්
  • කායික හා මානසික වර්ධනය
  • උඩරට නැටුම්
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන (සන්ධ්‍යා/සති අන්ත) පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම
සඳහා තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය කෙටි කාලීන අවු: 01 අවශ්‍ය නැත උඩරට නර්තනයේ ඉතිහාසය හා විකාශනය හදුන්වා දීම., උඩරට නර්තනය පිළිබද මූලික අවබෝධය වන්නම් පිළිබද අවබෝධය., මංගලම් නර්ථනය පිළිබද අවබෝධය., නර්ථනයට අදාල ගායනා පිළිබද අවබෝධය., වන්නම් පිළිබද දැනුවත් කිරීම හා අනෙකුත් විභාග සදහා අවශ්‍ය දැනුම ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 100.00
නව නිර්මාණ හා ජන නැටුම් කෙටි කාලීන අවු: 01 අවශ්‍ය නැත නව නිර්මාණ නර්ථනය හදුන්වා දීම., සාම්ප්‍රදායික අඩි යොදාගෙන අලුත් නිර්මාණ කිරීම., කලගෙඩි, ලීකෙලි, ආදි නර්ථන පුහුණු කිරීම., තාලානුකූල, විද්‍යානුකූල අභිචලන ගීත සදහා චලන නිරූපණ., ජන ගායනා සහ විභාග සදහා අවශ්‍ය න්‍යායාත්මක හා ප්‍රායෝගික දැනුම. ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 100.00
දෙමළ භාෂාව කෙටි කාලීන අවු: 01 අවශ්‍ය නැත දෙමළ භාෂාව හදුන්වා දීම., දෙමළ හෝඩිය හදුන්වා දීම., දෙමළ භාෂාවේ ඉස්පිළි පාපිලි භාවිතය., දෙමළ වචන ශබ්ද කිරීම., උච්චාරණය, කියවීව, ඇහුම්කන් දීම සදහා අවශ්‍ය මූලික කරුණු සහ විභාග සදහා අවශ්‍ය දැනුම ලබා දීම ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 100.00
සංගීතය කෙටි කාලීන අවු: 01 අවශ්‍ය නැත සංගීතයේ මූලික සිද්ධාන්ත., රාගධාරි සංගීතය හදුන්වා දීම., තාල පිළිබද අවබෝධය., ජන සංගීතය හදුන්වා දීම., නව නිර්මාණ කරණය., සංගීත භාණ්ඩ වාදනය පුහුණු කිරීම., අනෙකුත් විභාග සදහා අවශ්‍ය දැනුම. ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 100.00
නාට්‍ය හා රංග කලාව කෙටි කාලීන අවු: 01 අවශ්‍ය නැත නාට්‍ය රංග අභ්‍යාස (කටහඩ, ශාරිරික) රංගනය පිළිබද පුහුණුව, අභිරූපනය, නාට්‍ය පිටපත් රචනය. නාට්‍ය නිශ්පාදනය. අංග රචනය, පසුතල නිර්මාණය, රංගාලෝකය. පිටපත් රචනය. වස්ත්‍ර නිර්මාණය ආදී මූලික දැනුම ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 100.00
 

නැවුම් පුවත්