පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

 • උඩරට නැටුම්
 • කායික හා මානසික වර්ධනය
 • සිංහල භාෂාව
 • පෙර පාසල්
 • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
 • අත්කම්
 • පෙරදිග සංගීතය
 • පහතරට නැටුම්
 • දෙමළ භාෂාව
 • ජන නැටුම්
 • ඉංග්‍රීසි භාෂාව
 • චිත්‍ර හා මුර්තී
 • බෙරවාදනය
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සති අන්ත අවු: 01 බාල, මහළු, තරුණ, වයස් සීමාවකින් තොරව මූලධර්ම (සරඹ ආදී විෂය සීමාවක් නොකර) සාමාජික ගාස්තු සියලුම පාඨමාලා සඳහා එක් අයෙකුට රු. 150.00 ක් පමණි.
පහතරට නර්තනය සති අන්ත අවු: 01 වයස් සීමාවකින් තොරව ගැළපෙන ලෙස කණ්ඩායම් කර මූලධර්ම
දෙමළ භාෂාව සන්ධ්‍යා / සති අන්ත අවු: 01 වයස් සීමාවකින් තොරව ගැළපෙන ලෙස කණ්ඩායම් කර මූලධර්ම, කථනය, ලීවීම
චිත්‍ර කලාව සන්ධ්‍යා අවු: 01 වයස් සීමාවකින් තොරව ගැළපෙන ලෙස කණ්ඩායම් කර මූලධර්ම
කායික හා මානසික සංවර්ධනය සති අන්ත අවු: 01 වයස් සීමාවකින් තොරව ගැළපෙන ලෙස කණ්ඩායම් කර මානසික සංවර්ධනය, ව්‍යායාම තුළින්
දේශීය අත්කම් නිර්මාණ සති අන්ත අවු: 01 වයස් සීමාවකින් තොරව ගැළපෙන ලෙස කණ්ඩායම් කර දේශීය අමුද්‍රව්‍ය යොදාගෙන පාරම්පරික අත්කම්, භාණ්ඩ, ඇඳුම්, වර්ණ ගැන්වීම්
 

නැවුම් පුවත්