පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
උඩරට නර්ථනය බදාදා ප.ව. 2.30 - ප.ව. 5.30 සහ
සෙනසුරාදා පෙ.ව. 9.00 - ප.ව. 12.00
පහතරට නර්ථනය සිකුරාදා ප.ව. 2.30 - ප.ව. 5.30 සහ
සෙනසුරාදා පෙ.ව. 9.00 - ප.ව. 4.00
සබරගමු නර්ථනය සදුදා ප.ව. 2.30 - ප.ව. 5.30 සහ
සිකුරාදා පෙ.ව. 2.30 - ප.ව. 5.30
නව නිර්මාණ නර්ථනය බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව. 2.30 - ප.ව. 5.30 සහ
සෙනසුරාදා පෙ.ව. 9.00 - ප.ව. 12.00
බෙරවාදනය සිකුරාදා ප.ව. 2.30 - ප.ව. 5.30 සහ
සෙනසුරාදා පෙ.ව. 9.00 - ප.ව. 4.00
දෙමළ භාෂාව බදාදා ප.ව. 2.30 - ප.ව. 6.00 සහ
සිකුරාදා පෙ.ව. 2.30 - ප.ව. 6.00
පුර්ව ළමාවිය සංවර්ධනය සදුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා
පෙ.ව. 8.30 - ප.ව. 11.30
 

නැවුම් පුවත්