පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය විශේෂ වැඩසටහන්

 • ලේ දන්දීම
 • පෝෂණ වැඩමුළුව
 • විශේෂ දින සැමරුම්
 • ළමා දිනය
 • උපහාර උළෙලවල්
 • මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී වැඩසටහන්
 • වැඩිහිටි සත්කාරක වැඩ සටහන්
 • විවිධ වැඩමුළු හා දේශන
 • රාත්‍රී කදවුරු
 • රුක් රෝපණ
 • ශ්‍රමදාන
 • ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම්
 • විශ්‍රාමික සුහද හමුව
 • අත්කම් ප්‍රදර්ශන

(සා.යු - වැඩසටහන් සිදුවන කාල වකවානු සංවිධානය වන දිනයට මාසයකට පෙරාතුව වෙබ් බිහිදොරෙන් සහ දැන්වීම් මගින් දැනුම් දෙනු ලබන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.)

 

නැවුම් පුවත්