පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන්

 • ශීල ව්‍යාපාර
 • භාවනා
 • ධර්ම දේශනා
 • පිරිත්
 • දන්සැල්
 • වෙසක් කූඩු තරග
 • භක්ති ගීත වැඩසටහන්
 • කවි බන
 • ආශිර්වාද පූජා
 • පෙරහැර
 • බෝධි පූජා

(සා.යු - වැඩසටහන් සිදුවන කාල වකවානු සංවිධානය වන දිනයට මාසයකට පෙරාතුව වෙබ් බිහිදොරෙන් සහ දැන්වීම් මගින් දැනුම් දෙනු ලබන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.)

 

නැවුම් පුවත්