පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

 • ජනකවි වැඩසටහන
 • සාහිත්‍ය උළෙල
 • සංස්කෘතික සංදර්ශන
 • කිරි ඉතිරීම් මංගල්‍යය
 • අළුත් අවුරුදු උත්සවය
 • පැදුරු සාදය
 • විවිධ රාජ්‍ය සංස්කෘතික උත්සව හා කලා උත්සවය
 • සංස්කෘතික පෙරහැර
 • ප්‍රතිභා තරග ගීත රසවින්දනය
 • ශාන්තිකර්ම පැවැත්වීම
 • සංස්කෘතික සැදෑ

(සා.යු - වැඩසටහන් සිදුවන කාල වකවානු සංවිධානය වන දිනයට මාසයකට පෙරාතුව වෙබ් බිහිදොරෙන් සහ දැන්වීම් මගින් දැනුම් දෙනු ලබන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.)

 

නැවුම් පුවත්