පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය කෙටි කාලීන අවු: 01 අවශ්‍ය නැත උඩරට නර්තනයේ ඉතිහාසය හා විකාශනය හදුන්වා දීම/උඩරට නර්තනය පිළිබද මූලික අවබෝධය/වන්නම් පිළිබද අවබෝධය/මංගලම් නර්ථනය පිළිබද අවබෝධය/නර්ථනයට අදාල ගායනා පිළිබද අවබෝධය/වට්ටම් පිළබද දැනුවත් කිරීම/අනෙකුත් විභාග සදහා අවශ්‍ය දැනුම ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 100.00
නව නිර්මාණ හා ජන නැටුම් කෙටි කාලීන අවු: 01 අවශ්‍ය නැත නව නිර්මාණ නර්ථනය හදුන්වා දීම/සාම්ප්‍රදායික අඩි යොදාගෙන අලුත් නිර්මාණ කිරීම/කලගෙඩි, ලීකෙලි ආදී නර්ථන පුහුණු කිරීම/තාලානුකූල, විද්‍යානුකූල අභිචලන ගීත සදහා චලන නිරූපණ/ජන ගායනා සහ විභාග සදහා අවශ්‍ය න්‍යායාත්මක හා ප්‍රායෝගික දැනුම ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 100.00
දෙමළ භාෂාව කෙටි කාලීන අවු: 01 අවශ්‍ය නැත දෙමළ භාෂාව හදුන්වා දීම/දෙමළ හෝඩිය හදුන්වා දීම/දෙමළ භාෂාවේ ඉස්පිළි පාපිලි භාවිතය/දෙමළ වචන ශබ්ද කිරීම/උච්චාරණය, කියවීම, ඇහුම්කන් දීම සදහා අවශ්‍ය මූලික කරුණු සහ විභාග සදහා අවශ්‍ය දැනුම ලබා දීම. ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 100.00
ඉංග්‍රීසි භාෂාව කෙටි කාලීන අවු: 01 අවශ්‍ය නැත ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ විකාශය හදුන්වා දීම/ඉංග්‍රීසි හෝඩිය අවබෝධය/ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ව්‍යාකරණ අවබෝධය/ඉංග්‍රීසි භාෂාව උච්චාරණය, කියවීම, ලිවීම, ඇහුම්කන් දීම හා අදාල අවශ්‍ය විභාග දැනුම. ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 100.00
චිත්‍ර හා මූර්ති කෙටි කාලීන අවු: 01 අවශ්‍ය නැත චිත්‍ර හා මූර්ති කලාවේ ඉතිහාසය හදුන්වා දීම/චිත්‍ර හා මූර්ති කලා වර්ග හදුන්වා දීම/නිර්මාණ කරණය/විභාග සදහා අවශ්‍ය දැනුම ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 100.00
සංගීතය කෙටි කාලීන අවු: 01 අවශ්‍ය නැත සංගීතයේ මූලික සිද්ධාන්ත/රාගධාරී සංගීතය හදුන්වා දීම/තාල පිළිබද අවබෝධය/ජන සංගීතය හදුන්වා දීම/නව නිර්මාණ කරණය/සංගීත භාණ්ඩ වාදනය පුහුණු කිරීම/අනෙකුත් විභාග සදහා අවශ්‍ය දැනුම ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 100.00
නාට්‍ය හා රංග කලාව කෙටි කාලීන අවු: 01 අවශ්‍ය නැත නාට්‍ය රංග අභ්‍යාස (කටහඩ, ශාරීරික)/රංගනය පිළිබද පුහුණුව/අභිරූපනය/නාට්‍ය පිටපත් රචනය/නාට්‍ය නිශ්පාදනය/අංග රචනය/පසුතල නිර්මාණය/රංගාලෝකය/පිටපත් රචනය/වස්ත්‍ර නිර්මාණය ආදී මූලික දැනුම. ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 100.00
 

නැවුම් පුවත්