පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

දියතලාව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඌව පළාතේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ, හපුතලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ දියතලාව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය. සාර ධර්ම සුරතින ඔබ බැති සිතින් පිළිගනිමු.

 

නැවුම් පුවත්