පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • සබරගමු නැටුම්
  • නිර්මානාත්මක නැටුම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • නාට්‍ය හා රංග කළාව
  • ජන නැටුම්
  • බෙර වාදනය
  • භරත නැටුම්
 

නැවුම් පුවත්