පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

Special Divisional Programmes

  • ලේ දන් දීම
  • ළමා දිනය
  • මත් ද්‍රව්‍ය විරෝධී වැඩසටහන්
  • පෙරපාසැල්
  • රුක් රෝපන
  • අත්කම් ප්‍රදර්ශන
  • ශ්‍රමදාන
  • සි‍ගිති පොල
  • විශ්‍රමික සුහද හමු
 

Latest News