පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

Divisional Religious Programmes (Vesak and Poson)

  • ශිල ව්‍යාපාර
  • ධර්ම දේශනා
  • දන්සැල්
  • වෙසක් කූඩු තරග
  • බක්ති ගීත වැඩසටහන්
  • කවි බණ
  • පෙරහැර
  • බෝධි පූජා
 

Latest News