පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන් (වෙසක් හා පොසොන් උත්සව)

  • ශිල ව්‍යාපාර
  • ධර්ම දේශනා
  • දන්සැල්
  • වෙසක් කූඩු තරග
  • බක්ති ගීත වැඩසටහන්
  • කවි බණ
  • පෙරහැර
  • බෝධි පූජා
 

නැවුම් පුවත්