පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය සංකෘතික වැඩසටහන්

  • ජනකවි වැඩසටහන්
  • සංකෘතික සන්දර්ශන
  • කිරි ඉතිරීම් මංගල්‍ය
  • අවුරුදු උත්සව
  • පැදුරු සාදය
  • විවිධ රාජ්‍ය සංකෘතික උත්සව සහ කලා උත්සව
  • ප්‍රතිභා තරග ගීත රසවින්දන
  • ශාන්තිකර්ම පැවැත්වීම
  • සංස්කෘතික සැදෑව
 

නැවුම් පුවත්