පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන්

  • ශීල ව්‍යාපාර
  • භාවනා
  • ධර්ම දේශනා
  • භක්ති ගීත වැඩසටහන්
  • කවි බන
  • ආශිර්වාද පූජා
  • පිණ්ඩපාත වැඩසටහන
  • පෙරහැර
  • බෝධි පූජා
 

නැවුම් පුවත්


මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කර වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීමට පෙර මහා...