පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

  • ජනකවි වැඩසටහන
  • සාහිත්‍ය උළෙල
  • සංස්කෘතික සංදර්ශන
  • අවුරුදු උත්සවය හා වීදි නාට්‍ය සංදර්ශනය
  • පැදුරු සාදය
  • විවිධ රාජ්‍ය සංස්කෘතික උත්සව හා කලා උත්සවය
  • සංස්කෘතික පෙරහැර
  • ප්‍රතිභා නර්තන ගීත රසවින්දනය
  • කෝලම් සොකරි ගැමි නාට්‍ය
  • සංස්කෘතික සැදෑව
 

නැවුම් පුවත්


මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කර වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීමට පෙර මහා...