පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

නම උඩරට නර්තනය
පහත රට නර්තනය සබරගමු නර්තනය බෙර වාදනය නව නිර්මාණ හා ජන නැටුම් අත්කම් නිර්මාණ
පාඨමාලා වර්ගය එක් අවුරුදු එක් අවුරුදු එක් අවුරුදු එක් අවුරුදු එක් අවුරුදු එක් අවුරුදු
පාඨමාලා කාල සීමාව 2013.01.01 සිට 2013.12.31 දක්වා 2013.01.01 සිට 2013.12.31 දක්වා 2013.01.01 සිට 2013.12.31 දක්වා 2013.01.01 සිට 2013.12.31 දක්වා 2013.01.01 සිට 2013.12.31 දක්වා 2013.01.01 සිට 2013.12.31 දක්වා
සුදුසුකම් වයස් සීමාවක් හා අධ්‍යාපන සුදුසුකමක් නොමැත වයස් සීමාවක් හා අධ්‍යාපන සුදුසුකමක් නොමැත වයස් සීමාවක් හා අධ්‍යාපන සුදුසුකමක් නොමැත වයස් සීමාවක් හා අධ්‍යාපන සුදුසුකමක් නොමැත වයස් සීමාවක් හා අධ්‍යාපන සුදුසුකමක් නොමැත වයස් සීමාවක් හා අධ්‍යාපන සුදුසුකමක් නොමැත
අන්තර්ගතය විෂය නිර්දේශයක් නොමැත. කුසලතාවය වර්ධනය කිරීම සිදු කරයි විෂය නිර්දේශයක් නොමැත. කුසලතාවය වර්ධනය කිරීම සිදු කරයි විෂය නිර්දේශයක් නොමැත. කුසලතාවය වර්ධනය කිරීම සිදු කරයි විෂය නිර්දේශයක් නොමැත. කුසලතාවය වර්ධනය කිරීම සිදු කරයි විෂය නිර්දේශයක් නොමැත. කුසලතාවය වර්ධනය කිරීම සිදු කරයි විෂය නිර්දේශයක් නොමැත. කුසලතාවය වර්ධනය කිරීම සිදු කරයි
පාඨමාලා ගාස්තු ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 100.00 කි. ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 100.00 කි. ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 100.00 කි. ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 100.00 කි. ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 100.00 කි. ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 100.00 කි.
 

නැවුම් පුවත්


මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කර වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීමට පෙර මහා...