පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (1 අයෙකුට) - රු. 600.00

භාණ්ඩ ලබාදීම

This page is under construction

උත්සව ජොතිෂ්‍ය සේවා සැපයීම

This page is under construction

ලි බඩු සැපයීම

This page is under construction

වෙනත්

This page is under construction

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

වර්තමාන ගාස්තුව (වර්ග අඩි 1) - රු. 75.00

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු: 4500.00

විදි නාට්‍ය ලබාදීම

This page is under construction

නර්තන ඇදූම් ලබාදීම

This page is under construction

වාදන භාණ්ඩ ලබාදීම

This page is under construction

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

This page is under construction

ජය මංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්