පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි.
ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය.
හල්දූම්මුල්ල.
දුරකථන අංකය - +94 57 3573428

නම තනතුර දූරකතන
ආර්.එම්.එම්.සමන් කුමාරි ජයසේන ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරිනි +94 57 3573428
ඩබි.නිලූෂ.සම්පත් සිරිමාන්න සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි
ජේ.එම්.රුවන් කාන්ති ජයසිංහ මධ්‍යස්ථාන කාර්ය සහායක
කේ.එම්.ගාමිනි.ජයලත් කෝනාර මධ්‍යස්ථාන මුරකරු
එන්.එම්.ආනන්ද සමරකෝන් මධ්‍යස්ථාන මුරකරු

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්