පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

හල්දුම්මුල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ශ්‍රි ලංකාවේ ඌව පළාතේ බදූල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොටිඨාශයේ පිහිටි හල්දුම්මුල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයයි මේ

 

නැවුම් පුවත්