පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 1000.00

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 1500.00

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

වර්තමාන ගාස්තුව (අඩියක්) - රු. 100.00

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 1000.00

නර්ථන ඇදුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 100.00

වීදි නාට්‍ය කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 1000.00

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 100.00

ප්ලාස්ටික් පුටු සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 5.00

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 3000.00

ලී බඩු / පිරිත් මණ්ඩප සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 4500.00

ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 4000.00

ජයමංගල ගාථා / අෂ්ඨක ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 500.00

උත්සව / ජෝතිෂ්‍ය සේවා / මගුල් පෝරු සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 6000.00

 

නැවුම් පුවත්


මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කර වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීමට පෙර මහා...