පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

සොරනාතොට, වැලිහිද, ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන මධ්‍යස්ථානය.
වැලිහිද, සොරනාතොට,
බදුල්ල.
දුරකථන අංකය - +94 716563233

නම තනතුර දුරකථන අංකය
ආර්.පී. ජයරත්න ස්ථාන භාර නිලධාරී   
+94 716563233
එස්.කේ. කැකිල්ල ආරච්චි සහකාර නිලධාරී +94 774312012
නුවන් ප්‍රියන්ත    
මධ්‍යස්ථාන සහායක +94 779313091
නාමල් බණ්ඩාර අනියම් මුරකරු +94 779803943
සේනක බණ්ඩාර ආදේශක මුරකරු +94 713517792

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්


මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කර වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීමට පෙර මහා...