පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

ප්‍රෞඪ ජාතික උරුමයක් හිමි ශ්‍රී ලාංකික ජාතිය, ස්වකීය සංවර්ධනයේ ජීවය වූ සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය සුරක්ෂිත කරමින් ද, නවීන ප්‍රවණතාවන්ට ගැළපෙන ලෙසින් ද, ලොව අන් රටවල් සමඟ, සුහදශීලීව ද, සමගිව, ප්‍රබල රටක් ලෙස ඉදිරියට යමින් නැගී සිටීම යන සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ දැක්ම තහවුරු කරමින් ප්‍රාදේශිකව ක්‍රියාත්මක වීම.

මෙහෙවර

ප්‍රාදේශීය ජන උරුමය ආරක්ෂා කිරීම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම, සහ ප්‍රචාරණය කිරීමෙන් ලබන සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය, සංවර්ධනය ඉලක්ක සපුරාලන උත්ප්‍රේරණ බලයක් ලෙසින් මෙහෙයවා ශ්‍රී ලංකාව පෞඪ ජාතියකින් හෙබි සංවර්ධිත රටක් ලෙස පවත්වාගෙන යාමට ප්‍රාදේශිකව සහාය වීම.

අරමුණු

  • රටේ පොදු ජාතික සංවර්ධන ප්‍රතිපත්තිය සාර්ථක කරගැනීමට හේතුවන ආකාරයෙන් ජනතාව ස්වයංව මෙහෙයවන සාධනීය සංස්කෘතික පරිසරයක් ප්‍රදේශය තුළ ගොඩ නැඟීම.
  • සංස්කෘතික උරුමයන් සංරක්ෂණය, පවත්වාගෙන යෑම සහ ප්‍රයෝජනයට ගැනීම මඟින් ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ජීවිතයේ සංස්කෘතිකමය හැඩගැස්ම සකස්කර ගැනීමට මං සැලසීම.
  • සංස්කෘතික පරිහානියට හේතු වන බාහිර හා අභ්‍යන්තර සාධක හඳුනාගැනීමේ හා ඒවා නිශේධනය කිරීමේ ස්වයං ශක්තිය ජනතාවට ලබා දීම.
  • ජනතාවගේ සංස්කෘතික අවශ්‍යතා ඉටුකරන, පූර්වාදර්ශී ආයතනයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වීම.
  • සාරධර්ම පිරි සමාජයක් ගොඩනැගීම උදෙසා රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන හා ඒකාබද්ධව නිර්මාණශීලී සාරධර්ම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

ඉතිහාසය

වර්ෂ 2001 ක් වූ ජූනි මස 03 වන දින සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍ය ගරු ටි.බී. ඒකනායක මැතිතුමා විසින් මෙම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරන ලදී.

 

නැවුම් පුවත්