පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ගිරාදුරුකෝට්ටේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මහියංගණය  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති ගිරිඳුරුකෝට්ටේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්