පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

දියතලාව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
දියතලාව.
දුරකතන අංකය: +94 57-3579119 / +94 71-9769508

නම තනතුර දුරකතන අංකය
බී.එම්.එස්.ඒ. බස්නායක මයා ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-9769508
ඩබ්.එම්.එම්.විජේතුංග මිය සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 71-2389015
ඩබ්.ඩී.ජී. වීරසිංහ මයා මධ්‍යස්ථාන කාර්ය සහායක +94 72-6778767
ආර්.එම්.එස්.කේ. ගුණරත්න මයා මධ්‍යස්ථාන මුරකරු
එච්.එම්.එස්. කදුරුගමුව මධ්‍යස්ථාන මුරකරු +94 77-9218727

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්