පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

භාණ්ඩ ලබාදීම, ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 500.00

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1000.00

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 500.00

නර්තන ඇදුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 200.00

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1000.00

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1000.00

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 500.00

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1000.00

 

නැවුම් පුවත්