පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

මීගහකිවුල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
තල්දෙන, බදුල්ල
දුරකථන අංකය: +94 55-3556051

නම තනතුර දුරකථන අංකය
K.M.U. ආරියසේන ස්ථානභාර සංස්කෘතික නිළධාරි +94 71-6239705
E.A.P. අයිරාංගනී සහකාර සංස්කෘතික නිලධාරී +94 71-7886976
S.J.M. මද්දුම බණ්ඩාර මුරකරු +94 71-6304567

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්