පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

ශ්‍රී ලංකාවට පාරම්පරිකව හිමි වූ අමිල ජාතික උරුමයන් හා ජාතික සංස්කෘතිය රැකගත් සංවර්ධනය වූ ලොව දිදුලන රටක් බවට පත්වීමයි.

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වූ පාරම්පරික ජාතික උරුමයන් ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතින් සුරක්ෂිත කොට මහ ජාතික සංස්කෘතියක් හිමි සංවර්ධිත රටක් ලෙස ලොව බබලවන්නට ප්‍රාදේශීයව උරදීම.

අරමුණු

  • ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික උරුමයන්, සංස්කෘතීන් ආරක්ෂා කොට සූරක්ෂිත කිරීම හා ප්‍රවර්ධනය
  • සංස්කෘතිය, සාරධර්ම රැකගත් ආත්මය නොවියකුනු සංවර්ධනයකට උරදීම
  • සාරධර්ම හා සංස්කෘතියෙන් පෝෂණය සංවර්ධිත රටක් ලෙස ඉදිරියට යාම

ඉතිහාසය

2006.03.14 වන දින ප්‍රවීණ කලා ශිල්පී ඩබ්.ජී. රණසිංහ මැතිතුමා විසින් මෙම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරන ලදී.

 

නැවුම් පුවත්